Избор на категория
Вашата количка

Общи условия

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Кибо Нейчо Нейчев ЕООД, гр. Шумен, ул. Съединение 45, ЕИК 203256188, представлявано от Нейчо Тодоров Нейчев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу “ПОЛЗВАТЕЛИ”, също и “ПОТРЕБИТЕЛ”, на електронния магазин „fashionwoman.bg”, наричан по-долу още “ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” също и “ОНЛАЙН МАГАЗИН” “УЕБ САЙТ”, “МАГАЗИН” или „fashionwoman.bg”

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Кибо Нейчо Нейчев ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Съединение 45
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Шумен, ул. Съединение 45

(1) Данни за кореспонденция:гр. Шумен, ул. Съединение 45

(2) Имейл адрес: office@fashionwoman.bg 

(3) Телефон: +359899342493

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет мрежата чрез достъп до „fashionwoman.bg”, чрез него Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от МАГАЗИНА стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за разглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИН начини за разплащане. 
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИН в Интернет;

 Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес „fashionwoman.bg” или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН 

Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп в случай, че реши да се регистрира. Ако избере да извърши покупка като гост, трябва да въведе исканата информация за доставка.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и потвърждаване на общите условия с отметка, при поръчка, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо (имейл) на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен имейл адрес на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес fashionwoman.bg.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика (страница на финализиране поръчка, заявка на поръчка, форма за поръчка)

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адреси имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

(1) Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Предоставяне на необходимите данни за покупко-продажба без регистрация (поръчка като гост);

(4) Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на ОНЛАЙН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(7) Потвърждение на поръчката.

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, както и на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (в сила от 25.05.2018).

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, не се определя от Доставчика и се предоставят като подробна информация на страница Доставка и плащане, част от fashionwoman.bg. Общата стойност по транспортните разходи на всяка поръчка е в зависимост от всички съдържащи се в нея стоки. Сумата посочена при заявка на поръчка, финализиране на поръчка е посочена като приблизителна крайна сума и подлежи на промяна, в зависимост от броя, вида или обема на извършената заява от Ползвателя. Крайната сума на доставка се формира от множество фактори - стойност на наложен платеж, застраховка, обявена стойност, SMS известяване и други. Всички транспортни разходи се изчисляват в момента на изпращане от страна на Доставчика и се калкулират по тарифата на съответния куриер, чрез който Ползвателя е заявил заявката да бъде изпълнена.

(4) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка при необходимост от такова авансово плащане. Авансовото плащане зависи от характера на предлаганата стока или услуга от ОНЛАЙН МАГАЗИНА

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(3) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителят суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат транспортните разходи по изпращането и връщане на стоката към Доставчика.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(3) Доставчикът си запазва правото на отказ от възстановяване на сумата в случай, че стоката/продукта е била с нарушен търговски вид, увредена или не в състояние, в което Ползвателя е получил своята пратка.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Чл. 17. (1) Законовата гаранция покрива всички установени случаи на несъответствие на стоката или услугата с договореното. Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба съгласно предвиденото в чл. 113 и сл. от ЗЗП. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(3) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 15 (две години, като се имат предвид предвидените от закона случаи, когато срокът спира да тече), е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Тук се споменава, че ако вземе пратката започва да тече 14 дневен срок по отказ.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или от момента на извършване на заявка (поръчка) като гост (нерегистриран Ползвател)

(3) Повече информация за Защита лични данни и за това как Доставчикът събира и съхранява лични данни е упоменато в страница “Политика на лични данни”, като част от fashionwoman.bg.

Чл. 21. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ОНЛАЙН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на страница Общи условия, като част от fashionwoman.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на дата 20.04.2021